Download file


ลำดับที่ ชื่อแบบฟอร์มหมายเหตุ
1. รายนามคณะสงฆ์ดอยสะเก็ดร่วมบริจาคฉลองเปรียญธรรม ๒๕๖๒   Excel
2.ใบสมัครสอบบาลีWord
3แบบสำรวจวัดที่ประสบวินาศภัยPDF
4แบบแจ้งเพิ่มชื่อวัด-ที่พักสงฆ์เพื่อลงชื่อขอสอบนักธรรมWord
5ใบสมัครสอบนักธรรมWord
6ใบสมัครธรรมศึกษาWord
7แบบฟอร์มส่งสอบธรรมศึกษาตรีExcel 
8แบบฟอร์มส่งสอบธรรมศึกษาโทExcel 
9แบบฟอร์มส่งสอบธรรมศึกษาเอกExcel 
10แบบฟอร์มส่งสอบ น.ธ.ตรีExcel
11แบบฟอร์มบัญชีส่งสอบ น.ธ.โทExcel
12แบบฟอร์มบัญชีส่งสอบ น.ธ.เอกExcel
13แบบแจ้งข้อมูลขอเพิ่มชื่อวัด/ที่พักสงฆ์เพื่อขอชื่อสอบWord
14แบบรายงานวัดศูนย์กลาง วันมาฆบูชาWord
15แบบรายงานวัดศูนย์กลาง วันอาสาฬหบูชาWord
16หนังสือรับรองสภาพวัดPDF 
17แบบขอจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลWord
18แบบรายงานกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลPDF
19แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาPDF
20ใบฝนระบายคำตอบ ธรรมศึกษา 2562PDF
21ใบปะหน้าซองบรรจุคำตอบ Word
22ใบปะหน้าซองบรรจุคำตอบ PDF
23ใบต่อวิชากระทู้ ธรรมศึกษาPDF
24ใบต้นวิชากระทู้ ธรรมศึกษาPDF
25ใบต่อ วิชากระทู้ นักธรรมPDF
26ใบต้น  วิชากระทู้ นักธรรมPDF
27บัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบออนไลน์ ธศ.ตรี-โท-เอกExcel
28บัญชีรายนามประธานสนามสอบ นธ.โท-เอกExcel
29บัญชีรายนามประธานสนามสอบ นธ.ตรีExcel
30บัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบออนไลน์ นธ.โท-เอกExcel
31บัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบออนไลน์ โท-เอกExcel
32บัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบออนไลน์ นธ.ตรีExcel
33บัญชีรายนามประธานสนามสอบ ธศ.ตรี-โท-เอกExcel
34บัญชีสัทธิวิหาริกภิกษุดอยสะเก็ด ปี ๒๕๖๒Excel
35บัญชีสัทธิวิหาริกสามเณรดอยสะเก็ด ปี ๒๕๖๒Excel
36แบบรายงานผลกิจกรรมวันมาฆบูชาWord
37แบบรายงานผลกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาWord
38แบบตอบรับเงินอุดหนุน วันมาฆบูชาWord
39 แบบตอบรับเงินอุดหนุน วันอาสาฬหบูชาWord
40รายชื่อหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จ.เชียงใหม่ ข้อมูล ๑๒ ธ.ค. ๖๑ PDF
41แบบฟอร์มแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส Word
42แบบฟอร์มการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์Word
43แบบฟอร์มคำสั่ง แต่งตั้ง แจ้ง เลขานุการเจ้าคณะWord
44แบบฟอร์มแจ้งจำนวนสมัครสอบธรรมศึกษาWord 
45แบบรายงานขอตั้งวัดPDF
46แบบอนุญาตสร้างวัดWord 
47แบบฟอร์มขอสอบบาลีExcel
48บัญชีหน่วย อ.ป.ต. จังหวัดเชียงใหม่Excel
49 ใบแจังความจำนงเป็นเจ้าภาพPDF
50ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนPDF
51แบบขอรับเงินอุดหนุน วันมาฆบูชาWord
52 แบบขอรับเงินอุดหนุน วันอาสาฬหบูชาWord
53แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านธนาคาร ๖๔Word
54แบบฟอร์มรายงานคณะกรรมการพิจารณาเงินวัดช่วยวัดWord
55แบบรายงานและการพ้นตำแหน่งของพระสังฆาธิการword
56บัญชีอุดหนุนเงินนักธรรม บาลี ธรรมศึกษา งบปี ๒๕๖๓PDF
57ตัวอย่างแบบสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายExcel
58แบบฟอร์มสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายExcel
59บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ภาคต้นปีWord
60หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทWord
61แบบฟอร์มใช้ตรวจสอบชื่อสกุลผู้ขอบรรพชาอุปสมบทWord
62หนังสือของวัดที่ต้องส่งประวัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทWord
63หนังสือรับรองการอุปสมบทPDF
64บัญชีสำรวจวัด-ภิกษุ-สามเณร ประจำปี ภาคเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓Excel
65แบบรายงานการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดPDF
66แบบขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้างPDF
67แบบรายงานขอยุบเลิกวัดPDF
68แบบรายงานการยกวัดร้างขึ้นให้มีภิกษุอยู่จำพรรษาPDF
69แบบรายงานการย้ายวัดPDF
70แบบคำขออนุญาตสร้างวัดPDF
71ขั้นตอนการรวมวัดPDF
72ตัวอย่างหนังสือขอรับงบสนับสนุนซ่อมแซมบูรณะวัดPDF
73ขั้นตอนการสร้างวัดPDF
74แบบรายงานการขอรวมวัดPDF
75กฎ กระทรวง การตั้ง การยุบ การรวมวัดPDF
76ขั้นตอนการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาPDF
77ขั้นตอนขอรับเงินวัดที่ประสบวินาศภัยPDF
78ขั้นตอนการตั้งวัดPDF
79ขั้นตอนการยกวัดร้างให้มีภิกษุอยู่จำพรรษาPDF
80บัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ปี ๒๕๖๓PDF
81แบบฟอร์มสัทธิวิหาริกภิกษุExcel
82แบบฟอร์มสัทธิวิหาริกสามเณรExcel
83รายนามพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่Word
84แบบฟอร์มขอยกวัดร้างให้มีภิกษุอยู่จำพรรษา  Word 
85แบบฟอร์มสำรวจพระภิกษุ-สามเณรประจำปี Excel
86ตัวอย่าง แบบขอจัดตั้งสนามสอบธรรมศึกษาPDF
87ทะเบียนประวัติพระภิกษุ-สามเณรPDF
88เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคของวัดในอำเภอดอยสะเก็ดExcel
89บัญชีผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี (ดอยสะเก็ด)Excel
90บัญชีผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโท (ดอยสะเก็ด)Excel
91 บัญชีผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นเอก (ดอยสะเก็ด)Excel 
92  ใบสมัครอบรมพระอุปัชฌาย์และพระกรรมวาจา เชียงใหม่word 
93การขอรับเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดPDF
94แบบรายงานขอใช้ที่ดินในเขตป่าเพื่อสร้างวัดWord
95แบบรายงานขอใช้ที่ดินในเขตป่าเพื่อสร้างวัดPDF
96ทะเบียนประวัติพระธรรมทูตWord
97ใบรายงานกิจกรรมพระธรรมทูตExcel 
98แจ้งการตรวจสอบนิตยภัตพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔PDF
99บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ภาคกลางปีWord
100งบอุดหนุนสนามสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา งบ๖๔PDF
101การคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาที่มีผลงาน อุทยานการศึกษาในวัดPDF
102หนังสือยืนยันการโอนเงินนิตยภัตWord
103 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้